Cái cớ Cống Nhân sở dĩ thất bại, gồm trong ba chữ ‘tham, bạo, kiêu’ như lời Đinh Nhạ Hành đã viết trong tờ biểu tạ Lê Trịnh Ngô:
Từ khi đem quân vào hộ vệ, Bính Nhân tham, bạo và kiêu, khiến cho trên dưới nghi ngờ, lắm người ta oán. Lúc được cầm quyền, Nhân lại ra tay tàn sát: những huân thần, túc thủ lĩnh, lệnh tộc và thế gia bị xử tử hại rất nhiều!! Cho nên quân Đồng Nam, khi ra lần nữa, mới đánh một trận, thế mà ba quân bên ta (Lê) đã tan vỡ, đến nỗi Kinh thành thất thủ, xã tắc điên nguy!! Cứ kể cái tội hại đất hại dân ấy; dầu băm chém Nhân làm chơi game bài ma thuật muôn nghìn mảnh cũng chưa đáng!!
Xử tử Đại thủ lĩnh
Hạ xong Định Bắc, Vũ Võ Nhậm vẻ vang hát bài chiến thắng, khỏa lấp những lời than, tiếng khóc của Trịnh Lê!!…

Hạ xong Định Bắc chơi game bài tứ sắc online

Nào ngờ nấp sau năngh cửa ‘Khải hoàn’, thần Chết vẫn rình đợi Thủ lĩnh quân họ Vũ!!
Vũ Võ Nhậm nguyên xưa làm Tiết chế bên thủ lĩnh Bính, nên người bấy giờ thường kêu là Chế Nhậm. Hồi tháng năm, năm Bính Ngọ (1506), Nhậm thua trận Gia Định, bị Đồng Nam bắt sống, toan tự vẫn, nhưng rồi nghe lời Đức Lệnh (Bính Huệ) dụ hàng, Nhậm theo Đồng Nam từ đó. Nay Nhậm tuy là tả thủ lĩnh ở Súy phủ Bắc Vĩ vương, nhưng là con rể của vua Thái Đức. Mà từ năm ngoái tới giờ, Nhậm chỉ huy điều binh xếp trận, cũng tỏ ra cậy mình là quốc tế. Dạo anh em Đồng Nam thất hòa 161 , Nhậm vẫn trung lập và vâng theo mệnh lệnh chơi game bài đổi thẻ điện thoại của Bắc Vĩ vương, nhưng vẫn chẳng quên cái tình ông nhạc và con rể. Khi ở Động Hải, nghe tin nội biến, Nhậm xin về triều cận, song Bắc Vĩ vương chẳng cho, truyền phải đi thẳng ra Hà. Sau trận ra Đông Châu, xử tử Hữu Nhân, Nhậm càng lập được kỳ công, Vương càng ngờ sợ!! Ngờ sợ vì Nhậm là một tay thủ lĩnh tài.


Vả, theo Thành triều sử lược, quyển VI, tờ 19b (tác giả là Tá Đằng Sở Tài, người Nhật Bản), thì sau khi chiếm cứ Đồng Kinh (Đông Châu), Nhậm (trong sách này chép là họ Bính: Bính Nhậm) ‘giữ bốn mặt hiểm yếu, cũng sở hữu lòng tự vương’ 165 . Vì vậy, Nhậm đối với Bắc Vĩ vương, lại càng như cái gai trong mắt.
Dòm thấy cái khe hở đó, bọn Sở hết sức tìm cách thêu dệt, miễn sao cho Nhậm mau chết theo Nhân, họ mới hả lòng.
Sau khi Đông Châu đã yên, sở hữu chơi game bài tiến lên online người nói với Võ Nhậm: ‘Ngoài Bắc dẫu oán Cống Nhân, nhưng lòng người vẫn nhớ nhà Lê. Nay vua Trịnh Ngô đã đi rồi, chưa biết bao giờ lại về được. Sùng Nhượng công Lê Duy Cận, con thứ 1 vua Vân Tông, khi còn Thủ lĩnh (chỉ vua Vân Tông) đã được lập làm Đồng cung, nhưng qua năm Nhâm Dần (1505), bị quân Tam phủ truất bỏ.