Ở Nam đã hòa với vua Thái Đức; ra Bắc, lại ‘sửa’ xong Vũ Võ Nhậm, Bắc Vĩ vương, lúc này, sở hữu thể rảnh tay để lo việc thiện hậu ở Đông Châu.
Muốn được mời lên ngự chiếc ngai vàng, vương sai huyền tập các mình cũ nhà Lê, ép phải làm biểu liên danh khuyến tiến.
Nhưng việc ấy bị thất bại vì chén thuốc độc của Tham tri Lệnh sự game đánh bài Bính Huy Trạc, người chỉ trông thấy sở hữu ba chữ ‘Lê Vĩnh An’, chứ chẳng sợ uy võ của Tân trào!!
Chẳng muốn ‘già néo’, Bắc Vĩ vương dùng cái chiến thuật ‘làm dần’. Trước hết hãy chia chức, đặt thủ lĩnh, khiến cho bộ máy cai trị cứ quay chuyển đã: Đô đốc Hòa Nghĩa hầu trấn thủ Nam Nam; Lôi Vương hầu trấn thủ Nam Đồng; Nguyệt Vương hầu trấn thủ Kinh Bắc; Hám Hổ hầu 165 trấn thủ Hải Dương. Giác Hòa hầu giữ Lại bộ; Lộc Tài hầu giữ Hình bộ; cả bốn hầu này cùng ngồi ghế hiệp trấn.

Nhưng việc ấy khiên game đánh bài tiến lên rất tốt

Vương lại ra lệnh cho bách thủ lĩnh làm việc ‘cử tri’: tiến cử người mình biết là hiền năng để Tân trào bổ đi cai trị các huyện. Mỗi huyện đặt hai viên Võ võ cầm đầu: Võ phân tri và võ phân suất. Còn ty thuộc trong các trấn!? Ngô Võ Sở được tùy tài bổ dụng, rồi bẩm lên để cấp Võ bằng.
Trong đám Lê thần xoay về với Đồng Nam đây, sở hữu Phan Huy Ích 166 và Ngô Thì Nhậm là những tay rất đắc lực về việc tử lệnh giao thiệp với nhà Mãn Thành game đánh bài online sau này.
Ngô Thì Nhậm suýt bị Lễ thủ lĩnh Vũ Võ Ước bắt đem trị tội ‘dám’ ngồi cùng chiếu với Ước, khi Ước sắp dẫn các cựu thần nhà Lê vào ra mắt Bắc Vĩ vương.
Trốn được thoát, Ngô tự đến yết Trung thư lệnh Trần Võ Kỷ, nhờ Kỷ tiến dẫn lên Bắc Vĩ vương.
Gặp Ngô, vương yên ủi:
– Trước kia, thủ lĩnh Trịnh chẳng dùng khanh, khanh phải trốn tránh: nghĩ cũng đáng buồn!! Nếu ta chẳng tới đây, khanh đâu được sở hữu cái may mắn này!? Sở hữu lẽ trời sở hữu ý để dành lại cho ta dùng đó!?


Ngô lạy tạ.
Vương ngoảnh lại bảo Kỷ:
– Ngô Thì Nhậm là người được ta tái tạo cho đó!!
Vương lập tức sai thảo chế, phong Ngô làm Lại bộ Tả Thiết lang Tình Phái hầu, cho với Ước cùng quản lĩnh các viên chức Võ võ ban thuộc triều Lê.
Phá tan Vương Linh lạnh lẽo, tiêu điều, đền Lệnh trung bữa nay game đánh bài tiến lên online trở nên náo nhiệt, oai nghi, tấp nập. Đưa mắt nhìn bọn đương e dè tiến lên điện để lạy ctôn kia, Bắc Vĩ vương hỏi thử một người:
– Ngươi làm chi.
Người ấy đáp:
– Thưa Thám hoa.
– Thám Hoa là cái chi!? Sở hữu làm Ngô tổng trưởng (tức Chánh tổng) chẳng!?