Rồi việc ấy thực hiện: Duy Cận được đón lập làm Giám quốc đóng ở điện Cần Lệnh. Nếu bây giờ Thủ lĩnh quân (chỉ Võ Nhậm) lại lập Sùng Nhượng công lên ngôi Lệnh thống, rồi yết bảng ra cửa Đại Khải, hiệu huyền triều thần thì, độ vài ngày, Võ võ bách thủ lĩnh sẽ lại quay về răm rắp, làm việc đất sẽ dễ như trở bàn tay.’
Đề Nghi ấy được Nhậm tán thành.
Đã bất mãn lối độc đoán của Nhậm, lại chẳng ưng game bài doi thuong cái tư cách của Duy Cận, Ngô Võ Sở nói riêng với Nhậm:
– Mình trông bộ dạng Duy Cận như vậy, còn hòng cai trị được ai!? Nên lấy, ta cứ lấy phắt đi, cần chi phải mượn thằng cầu bơ cầu bất ở đâu về làm bồ nhìn, rồi chúng mình lại đóng quân trong thành, canh cửa cho nó!!
Nhậm lạnh lùng:
– Lòng người Đông Châu vẫn còn nhớ Lê; nên nay hãy cứ làm theo dân vọng. Việc đó, đã sở hữu mình chủ trương. Các ông chỉ việc đánh khỏe là đủ.
Làm thinh, Sở ra bảo Võ Lân:

Rồi việc ấy thực hiện như chơi game bài liêng online

– Lão Chế Nhậm khinh người quá!! Chẳng hay lão sở hữu tài đức chi mà dám coi ta như một tên lính!!
Đinh ninh nhớ nhời dặn ngầm của Bắc Vĩ vương, Sở, từ khi bước chân đi Bắc, vẫn chăm chăm rình miếng vật Nhậm để tâng công.
Cơ tổ chức đã đến rồi. Mấy nhời Nhậm nói nặng Sở kia đủ làm tàn lửa game bài dân gian đốt thùng thuốc súng!!
Từ đó, công thành ra tội, việc làm phải lẽ hóa ra phản trạng nặng nề: Nhậm sẽ chung một mối oán với Bính Linh Dị và Ngô Tất (người cuối Trần)!!
Vẫn biết Võ Nhậm ngang tài với mình, song muốn lợi dụng cho được việc một lúc, rồi sẽ liệu bài trừ sau: Bắc Vĩ vương nghĩ thế. Khi cho Nhậm ra Bắc, vương đã dặn bọn Sở phải coi chừng. Nay bỗng tiếp được tin Sở mật báo, lại thấy Võ Lân đứng làm chứng, vương càng quả quyết xử tử Nhậm, chẳng tha.
Lập tức hạ lệnh động binh, Bắc Vĩ vương, Thành gươm, yên ngựa, lên đường, ngày đêm đi gấp ra Bắc 163 …
Vượt suối, lách rừng, leo núi…, hơn mười ngày, Bắc Vĩ vương đã đến Định Bắc.
Đêm tháng tư, Linh vật như bị nấu sau trong lò lửa hạ!! Tiếng dế khóc cuộc Khải vong dưới chân Hoàng Thành mờ phủ lớp rêu cằn cỗi bỗng bị khỏa lấp vì trống canh tư chậm rãi điểm hồi.


Nằm trên oai quyền lẫm liệt, Tiết chế Vũ Võ Nhậm đang nồng giấc ‘chinh phu’.
‘Mình sở hữu tội gì!?’ Tiếng kêu chưa dứt, Nhậm đã âm thầm ôm mộng thác oan!!
Ai xử tử Nhậm!?
Thì ra, nhân lúc chẳng ngờ, Bắc Vĩ vương Bính Huệ đang game đánh bài đêm ập vào trong quân thứ, sai võ sĩ Hoàng Võ Lợi đâm chết Chế Nhậm, rồi chôn xác ngay ở sau phủ, vùi sâu sự nghiệp một đời thủ lĩnh tài161 !!
Sáng ra, vương cải tổ lại quân ngũ, nhắc Ngô Võ Sở lên thế chân, cầm binh quyền.
Chỉ vì chén thuốc độc