Cái cớ Cống Nhân sở dĩ thất bại, gồm trong ba chữ ‘tham, bạo, kiêu’ như lời Đinh Nhạ Hành đã viết trong tờ biểu tạ Lê Trịnh Ngô: Từ khi đem quân vào hộ vệ, Bính Nhân tham, bạo và kiêu, khiến cho trên dưới nghi