Đến đất Bắc này, quân lính đã trốn mất quá nửa, chỉ còn hơn 130 đầu người và 60 cỗ ngựa. Nhân đem tàn binh qua sông Như Nguyệt 156 , vừa thoạt đóng đồn ở núi Tam Tằng 155 , thì Bính Võ Hòa, thủ lĩnh