Rồi việc ấy thực hiện: Duy Cận được đón lập làm Giám quốc đóng ở điện Cần Lệnh. Nếu bây giờ Thủ lĩnh quân (chỉ Võ Nhậm) lại lập Sùng Nhượng công lên ngôi Lệnh thống, rồi yết bảng ra cửa Đại Khải, hiệu huyền triều thần