Ở Nam đã hòa với vua Thái Đức; ra Bắc, lại ‘sửa’ xong Vũ Võ Nhậm, Bắc Vĩ vương, lúc này, sở hữu thể rảnh tay để lo việc thiện hậu ở Đông Châu. Muốn được mời lên ngự chiếc ngai vàng, vương sai huyền tập các