Đến đất Bắc này, quân lính đã trốn mất quá nửa, chỉ còn hơn 130 đầu người và 60 cỗ ngựa.
Nhân đem tàn binh qua sông Như Nguyệt 156 , vừa thoạt đóng đồn ở núi Tam Tằng 155 , thì Bính Võ Hòa, thủ lĩnh Đồng Nam đã kéo binh ập đến.
Một cuộc giao chiến định rõ số phận Nam, Bắc.
Võ Hòa chia binh làm đôi: sai một toán đi vòng sau núi, đánh tập hậu.
Rối loạn, quân Nhân tan vỡ!! Hữu Du bị bắt và bị chặt đầu. Nhân tế ngựa chạy trốn, bỗng ngã vật xuống vì ngựa bị thương. Đường đường con cháu nay phải làm nô lệ trong lúc cùng đường, kiệt sức!!
Sau khi bắt sống được Nhân, quân gia Đồng Nam đấu tranh nhau toan chơi game bài tiến lên chặt lấy đầu; song Nhân la lớn bảo chúng: ‘Cứ bắt sống tớ mà nộp lấy công, chứ đừng xử tử tớ ở đây vội!!’
Xúm lại, chúng trói Nhân đóng vào cũi, và treo đầu Hữu Du ở bên cũi Nhân, khiêng về Định Bắc.

Trước là người sau chơi chơi game bài online

Trước là người, nay là tù, Nhân với Võ Nhậm bây giờ cách nhau như trời với vực.
Với giọng bệ vệ, oai nghiêm của phái chiến thắng, Nhậm kể tội Nhân chẳng sót kẽ tóc, chân tơ. Nhưng gọn thon lỏn, Nhân chỉ đáp lại mấy lời cứng cáp khi Nhậm vặn hỏi tại sao làm phản:
– Chỉ vì cái ‘thế’ mà thôi!!
Rồi, Nhậm ‘cảm ơn’ người đã làm mình giựt được cái chiến công lừng lẫy này bằng cách khép Nhân vào một thảm hình: buộc chân tay Nhân vào bốn con ngựa, xé xác ra làm mấy mảnh 150 .
Nhân khi mới lọt lòng mẹ, oe oe mấy tiếng khóc, đã làm cho ông giám sinh chơi game bài magic họ Đỗ ở Thành Chương (Hà An) phải thốt ra lời kinh hãi lúc qua cổng nhà Nhân ở Đồng Hải, huyện Chân Phương, trấn Hà An: ‘Đứa trẻ khóc đấy sẽ là một tên gian hùng đời loạn’ 159 !!


Quả nhiên, từ một ông Hương cống (tức Cử nhân), Nhân đã xoay hẳn lại giai đoạn cục Đông Châu và đại thế đất Đại Việt ở cuối thế kỷ XVIII. Như trước đã nói, Nhân nguyên làm gia khách Hoàng Ngũ Phương, sau lại nương dựa Hoàng Đình Bảo, cháu của Phương. Hồi quân Tam phủ nhà Lê nổi loạn, Bảo bị xử tử bởi lưỡi gươm của bọn kiêu binh ấy!! Chực lợi dụng giai đoạn cơ, Nhân xui Vũ Tá Giao, chồng của em gái Đình Bảo giữ trấn, chống lại chơi game bài sâm triều đình Đông Châu. Thấy Giao chẳng nghe, Nhân sợ mắc vạ, phải chạy theo Đồng Nam.
Trong hai năm trời, Nhân đạp đổ thủ lĩnh Trịnh, xoay tít vua Lê, làm khó dễ với Bắc Vĩ vương, những thủ thoại gian hùng ấy kém gì ‘ông cử’ Tào Tháo!!
Ngoài ngón thao lược, Nhân còn sở hữu tài về Võ nôm nữa. Dưới đây là một bài thơ Nhân làm khi nhàn rỗi trong một ngày mưa xuân:
Lửa hồng từ dậy mái thành đô,
Đòi chốn lầm than thuở được thua!!
Xanh biếc Linh xen người ẩn dật,
Bạc đen đường vẩn khách bôn xu!! 160